Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

www.kabelkypenazenky.sk (ďalej len “obchodné podmienky”)

 

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Obchodný vzťah sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, elektronickým obchodným systémom www.kabelkypenazenky.sk (ďalej len „ internetový obchod“).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý je spracovaný systémom obchodu, obsahujúci identifikačné údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a celkovú cenu objednávky.

4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Obchodné podmienky rešpektujú platné zákony Slovenskej republiky ako sú:

-Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

-Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

-Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

II. Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh tovaru a určité množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok internetového obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú konkrétne: faktúru (tzv. daňový doklad).

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou prepravnou spoločnosťou počas prepravy kupujúcemu,

- za oneskorené dodanie, prípadné nedodanie tovaru, zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,

- poprípade nedodanie objednaného tovaru zavinené nepredvídateľnými prekážkami.

 

III. Povinnosti kupujúceho 

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek závad a poškodenia zásielky, o tomto okamžite informovať predávajúceho a prepravcu.

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

3. V prípade neprebratia zásielky má právo e-shop vymáhať pokutu vo výške 10e. za spôsobenú finančnú škodu !!!

( pred zaslaním prosím napíšte meno alebo varibilný symbol objednávky na číslo účtu IBAN: SK62 0200 0000 0038 0061 9657 )

Adresa kde zašlete reklamáciu/výmena tovaru/odstúpenie od zmluvy je na zloženke ktorú ste obdežali.

IV. Dodacie podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie identifikačných údajov kupujúceho v elektronickom formulári, pri registrácii kupujúceho, alebo pri odoslaní objednávky. 

2. Elektronicky prijatá objednávka je považovaná za návrh kúpno-predajnej zmluvy a je považovaná za záväznú pre predávajúceho a kupujúceho. 

3. Prijatie elektronickej objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku e-mailom.

4. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza úplným zaplatením a prevzatím tovaru kupujúcim.  

 

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

1. V zmysle §7 ods.5 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu aj pred prevzatím tovaru. Stornovanie objednávky kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho www.kabelkypenazenky.sk (alebo info@kabelkypenazenky.sk ). V prípade stornovania objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

2. V zmysle §7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

3. V zmysle §10 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu, ktorá je uvedená na faktúre.

Tým, že tovar musí byť zaslaný označený výrobcom, štítkom a kópiou faktúry, ktorá bola zaslaná spolu s tovarom nepoškodeným a riadne zabaleným ako pri preberaní. Do zásielky je potrebné uviesť bankové spojenie v tvare IBAN (iba v SR), pre vrátenie peňazí za tovar. TOVAR NEPREBERÁME NA DOBIERKU!!! ( len na adresu uvedenú  IV/3 )

4. V zmysle §10 ods.3 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

5. V zmysle §10 ods.4 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Kupujúci má právo v rámci 14 dňovej lehoty tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. ODSKÚŠAŤ NEZNAMENÁ TOVAR ZAČAŤ POUŽÍVAŤ A PO NIEKOĽKÝCH DŇOCH VRÁTIŤ PREDÁVAJÚCEMU. Po takomto zistení tovar vrátime spätne na adresu a peniaze nebudú vrátené.

6. V zmysle §9 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. sa predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, vrátane poštovného. V zmysle §9 ods.5 zákona č. 102/2014 Z.z. predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený. Predávajúci vráti platby kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorý je určený kupujúcim.

7. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o hlavných charakterových vlastnostiach tovaru, ako je popis tovaru a rozmery tovaru (informácie sú uvedené v detaile jednotlivého produktu).

8. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o celkovej cene tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a poštovného (informácie sú uvedené v sumáre nákupné košíka pred potvrdením objednávky).

9. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o platobných podmienkach (možnosti platby: Platba pri prevzatí tovaru Dobierka- na adresu, Dobierka na poštu, Platba bankovým prevodom – vopred. Kupujúci si zvolí spôsob platby podľa vlastného uváženia.

10. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o obchodnom mene a kontaktných údajoch predávajúceho ( adresa prevádzky, e-mail predávajúceho sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach www.kabelkypenazenky.sk

11. Kupujúci prehlasuje, že bol pred odoslaním objednávky riadne informovaný o platných Všeobecných obchodných podmienkach www.kabelkypenazenky.sk a odoslaním objednávky s nimi vyslovil svoj súhlas.

 3. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (neúplná adresa, zle uvedené telefónne číslo alebo e-mail, kupujúci neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón, a pod.).

2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a kupujúcim nesúhlasí s náhradným plnením.

3. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak je dôvodné podozrenie, že kupujúci ma snahu zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.  

 

4. Miesto dodania, termín dodania

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke internetového obchodu. Tovar bude odoslaný predávajúcim kupujúcemu s využitím služieb tretích subjektov – prepravných spoločností, alebo na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je zrealizované jeho odovzdaním kupujúcemu prepravnými spoločnosťami. Kupujúci potvrdzuje prevzatie svojím podpisom.

3. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar v lehote najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky. V prípade dlhšej dodacej doby predávajúci bude kupujúceho včas informovať. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dodacou, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci.  

 5. Cena dopravy a doprava tovaru 

1. Všetky zásielky expedujeme Slovenská pošta. Cena poštovného je vyčíslená v objednávkovom formulári.

2. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy - poštovného a tovaru sú konečné - vrátane DPH. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska.

 

6. Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania elektronického objednávkového formulára uvedená pri každom danom tovare v nákupnom katalógu internetového obchodu. Ceny tovarov sú konečné.

2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

4. Kupujúci si pri vyplňovaní elektronického objednávkového formulára zvolí spôsob platby z ponúkaných možností: 

a) dobierka na poštu/ dobierka na adresu - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte alebo od Poštového kuriéra

b) bankovým prevodom - po prijatí objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci e-mail, kde budú uvedené doplňujúce informácie pre platbu bankovým prevodom. Cenu za objednaný tovar kupujúci uhradí vopred, prevodom na účet predávajúceho v lehote do 7 pracovných dní odo dňa vytvorenia elektronickej objednávky

 

V. Záručné podmienky a reklamácie

1. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov záruku na tovar. Záručná doba pri všetky tovary je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

 Výrobky nezaťažovať nad maximálnu povolenú nosnosť!

 Spoločenské kabelky, peňaženky: do 0,5kg

 Kabelky: do 1kg

Veľké vaky: do 3kg

4. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

5. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku, a návodom na ochranu, čistenie a ošetrovanie kabeliek, peňaženiek. Dodržovanie týchto pokynov povedie k Vašej aj našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov nebude reklamácia uznaná.

 2. Kontrola tovaru pri prevzatí

1. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu ( či je to na pošte alebo od poštovej kuriérskej služby ) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu. V prípade zistenia porušenia obalu, svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo o poškodení zásielky manipuláciu, kupujúci zásielku jednoducho neprevezme.

2. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a zhodu zásielky s faktúrou ihneď po prevzatí. (Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.) V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov kontaktujte www.kabelkypenazenky.sk.( e-mailom: info@kabelkypenazenky.sk ) Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

 

3. Záručná doba a záručné podmienky

1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a je platná 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

2. Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

3. Pre uplatnenie reklamácie a prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný predložiť faktúru - daňový doklad, ktorá je priložená v zásielke spolu s výrobkom.

 4. Upozorňujeme zákazníkov, že všetky výrobky z eko kože patria do kategórie tovarov krátkodobej spotreby a ich životnosť je nižšia ako zákonom stanovená všeobecná záručná doba. Životnosť kabelky alebo peňaženky je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym používaním je životnosť kabelky alebo peňaženky nižšia, než je zákonná záručná doba. Záručnú dobu nie je možné v žiadnom prípade zamieňať so životnosťou výrobku. Pri funkčných závadách výrobku, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru bude reklamácia vybavená v plnom rozsahu, po uplynutí 6 mesiacov bude reklamácia vybavená pomerne k rozsahu prirodzeného opotrebenia.

 5. Záruka sa tiež nevzťahuje na závady vzniknuté mechanickým poškodením vinou kupujúceho (poškodenie spôsobené nadmerným a nevhodným užívaním, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním), či poškodenie spôsobené vyššou mocou.

6. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pri tovare predávanom za zníženú cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola cena znížená.

 

4. Zásady uplatňovania a riešenia reklamácie v záručnej dobe

1. Reklamáciu kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: www.kabelkypenazenky.sk O prijatí oznámenia o reklamácii bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.

2. Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu predávajúceho a poslať tovar na adresu predávajúceho ktorá je uvedená na zloženke tovaru.

3. NEPOSIELAŤ REKLAMOVANÝ TOVAR DOBIERKOU! Tovar zaslaný na dobierku NEPREBERÁME! UVIESŤ bankové spojenie v tvare IBAN V ZÁSIELKE!

4. Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu o nákupe príslušnej faktúre.

5. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný odoslať tovar v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy na adresu predávajúceho, ako doporučenú zásielku. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

6. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia o reklamácii

b) doručenie reklamovaného tovaru

c) doručenie kópii faktúry o nákupe

7. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o začatí reklamačného konania.

8. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru - najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

9. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený podľa rozsahu závady a prirodzeného opotrebenia tovaru: 1. odstránením závady, 2. výmenou za nový tovar (pri nedostupnom tovare výmena za iný druh, o ktorý má kupujúci záujem, do hodnoty reklamovaného tovaru), 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, 4. vrátením kúpnej ceny tovaru.

10. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom a reklamačné konanie bude ukončené.

11. V prípade uznanej reklamácie s vrátením kúpnej ceny, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od ukončenia reklamačného konania, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 VI. Výmena tovaru

1. Kupujúci môže vymeniť zakúpený tovar do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Výmenu tovaru v uvedenej lehote kupujúci oznámi predávajúcemu písomným oznámením elektronickou poštou, na adresu predávajúceho: www.kabelkypenazenky.sk Kupujúci v oznámení uvedie ID kód číslo, novo požadovaného tovaru, poprípade farbu, veľkosť. O akceptovaní výmeny tovaru bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania oznámenia.

3. Kupujúci má právo v rámci 7 dňovej lehoty, tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode. ODSKÚŠAŤ NEZNAMENÁ TOVAR ZAČAŤ POUŽÍVAŤ A PO NIEKOĽKÝCH DŇOCH ŽIADAŤ O VÝMENU!

4. Kupujúci odošle tovar na vlastné náklady do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru,    v pôvodnom balení, bez závad a poškodenia, spolu s kópiou faktúry, na adresu predávajúceho.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenový rozdiel kúpnej ceny vymieňaného tovaru bude vyrovnaný nasledovne:

  a) Ak kúpna cena nového tovar prevyšuje kúpnu cenu pôvodného tovaru, kupujúci doplatí   rozdiel (spôsob uhradenia doplatku je možné dohodnúť individuálne - dobierka, bankový prevod vopred).

  b) Ak kúpna cena nového tovaru je nižšia ako kúpna cena pôvodného tovaru, predávajúci vráti preplatok kúpnej ceny kupujúcemu výlučne bezhotovostným spôsobom na účet uvedený kupujúcim v lehote do 3 dní od zrealizovanej výmeny tovaru. (Kupujúci v oznámení o výmene uvedie svoje bankové spojenie v tvare IBAN!) 

VII. Ochrana osobných údajov kupujúceho

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu v elektronickom registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.

3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.

4. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom podľa čl. VII, bod 1 sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane. 

 

VIII. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu:  info@kabelkypenazenky.sk

  1. 2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  2. 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  3. 4. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  4. 5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  1. 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Sťažnosť môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné a platné v znení uvedenom v internetovom obchode predávajúceho odo dňa ich zverejnenia.

2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením v internetovom obchode www.kabelkypenazenky.sk